Собрание на акционери

Јавен повик

Усвоени одлуки од Акционерско собрание од 2018 година

1.Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиски извештај со Извештај на независниот овластен ревизор со мислење и Годишниот извештај за работата на Друштвото

2. Донесување одлука за покривање на загубата остварена по Годишната сметка за деловната 2017 г.

3. Одобрување на годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија

4. Донесување на одлука за усвојување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за деловната 2017 г.

5. Одобрување на работата на Одборот на директори за деловната 2017 г.

6. Донесување Одлука за избор на член на Одборот на директори

7. Назначување на независен овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 г.