Собрание на акционери

Јавен повик

Јавен повик за свикување на седницата на Собранието на акционери

Материјали за седницата на Акционерското собрание

1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиски извештаи со Извештај на независниот овластен ревизор со мислење и Годишниот извештај за работата на Друштвото

    Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка

    Ревидирани финансиски извештаи за 2016 година

    Предлог - одлука за усвојување на финансиските извештаи ревидирани од овластениот независен ревизор

    Годишен извештај за работењето на Друштвото

    Предлог - одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото

2. Донесување одлука за распределба на чистата добивка остварена по Годишната сметка

Предлог одлука за распределба на чистата добивка

3. Одобрување на работата на Управниот и Надзорниот одбор за 2016 година

предлог одлука за одобрување на работата на Управниот одбор

Годишен извештај на Надзорниот одбор

предлог одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор

4. Разгледување и усвојување на годишниот Извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2016 година

    Годишен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2016 година

    Предлог - одлука за усвојување на извештајот

5. Назначување на независен овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и финансиските извешати за 2017 година

предлог одлука за назначување независен овластен ревизор

Барање од акционери за дополнување и измена на дневниот ред за Годишното Собрание

Јавен повик за дополнување и измена на дневниот ред

Јавен повик до акционерите на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз АД Скопје за дополнување и измена на дневниот ред за Годишното Собрание на акционери свикано за 19.05.2017 год.

6. Одлука за верификација на Одлуката на Управниот одбор О.бр.02-411/3 од 03.05.2017 година

Предлог-Одлука за верификација на Одлуката О.бр.02-411/3 од 03.05.2017 година

Одлука за исполнување на обврска со пренос на правата од удел

7. Одлука за измена на Статутот на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз АД Скопје

Предлог-одлука за измена на Статутот

8. Одлука за избор на членови на Одборот на директори на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз АД Скопје

Предлог одлука за избор на членови на Одборот на директори

Предлог за избор на членови на Одборот на директори на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извос-увоз АД Скопје

9. Одлука за определување на месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори

Предлог одлука за месечен паушал на членовите на Одборот на директори

Обрасци

Обрасци
Во овој линк се наоѓаат обрасците за:

  • Овластување полномошник ( за физичко лице и за правно лице)
  • Образец за полномошно
  • Известување за дадено полномошно
  • Пријава за учество на Собранието
  • Предлагање на нови точки и нови одлуки
  • Прашања од акционерите

Донесени одлуки

Донесени одлуки на Годишното Собрание одржано на 19.05.2017 година

Записници

Записник од Годишното Собрание на акционери одржано на 31.05.2016 година